Loading ...
close

خانواده پژوهی

logo

 

ویژگی های روانی شخصیتی زوج های ناسازگار و سازگاری زناشویی آن ها در ایران و تورنتو

 

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور ، ژاله طاهری زاده ، دکتر رضا اسماعیلی

کلید واژه ها: سازگاری زناشویی، شخصیتی، ویژگی های روانی، زوج های ناسازگار

 

چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های روانی ـ شخصیتی زوج های ناسازگار در ایران (اصفهان) و کانادا (تورنتو) در سازگاری زناشویی آن ها است. به منظور دستیابی به این هدف، از جامعه آماری زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان و تورنتو به ترتیب 137 و 71 نفر به عنوان گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس برای پاسخگویی به ابزارهای پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و هفت زیرمقیاس برگرفته شده از MMPI-2 شامل افسردگی، آشفتگی فکری، ملال ذهنی، ناسازگاری خانوادگی، افکار گزند و آسیب، بیگانگی عاطفی و مشکلات خانواگی به منظور دستیابی به داده های مورد استفاده در پژوهش استفاد شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. در سطح همبستگی در گروه ایرانی بین ویژگی های شخصیتی ـ روانی با سازگاری زناشویی رابطه منفی معنادار (01/0( P<  بدست آمد. اما در گروه کانادایی فقط افسردگی، آشفتگی فکری، ملا ل ذهنی، ناسازگاری خانوادگی و مشکلات خانواگی با سـازگاری زنـاشویی دارای رابطه منفی و معنـاداری (05/0 P< یا 01/0 ( P< بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین کلیه ویژگی ها، ناسازگاری خانوادگی و افکار گزند و آسیب در نمونه ایرانی و در نمونه کانادیی فقط ناسازگاری خانوادگی قادر به  پیش بینی سازگاری زناشویی هستند.

 

 

  دانلود  

 

 

 

 

 

 

    

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

 

 

 

مقالات مرتبط

.......................................................

 

مقاله پژوهشی

روانشناسی بالینی و شخصیت

خانواده پژوهی

 

 

 

 

 

کتاب های رایگان

.......................................................

 

کتاب کودک درون

کتاب زندان فرزندان

 کتاب شخصیت خودشیفته

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی  با ما

.......................................................

 

واتساپ : ۰۹۳۶۴۱۵۲۲۲۷

ایمیل ارتباط با ناشر : info@psychebooks.com

 

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد