Loading ...
close

مقاله پژوهشی

logo

تأثیر کارتون درمانی بر بهبود روابط بین فرزندان و والدین با تیپ های شخصیتی A و B

 

نویسندگان: نوشین سودمند، فرامرز سهرابی، حامد برماس

کلید واژه ها: کارتون درمانی، روابط مادر و کودک، تیپ شخصیت

A/B

چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی کارتون درمانی بر بهبود روابط مادر و کودک با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی A و B مادر، در پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی، انجام شد. ابتدا، نمونه ای به تعداد 70 نفر از مادرانی با خصوصیت مشترک، شامل داشتن حداقل 1 فرزند در رده سنی 3-12 سال (دارای پدر و مادر) و عضو انجمن مادر و کودک خانه های سلامت از منطقه 22 شهر تهران، پرسشنامه های تیپ شخصیتی B و A (گنجی، 1384)، مقیاس ارزیابی رابطه مادر – کودک (رات، 1961) را در پیش آزمون تکمیل کردند. سپس با توجه به نوع شخصیت A و B به دو گروه و سپس هر گروه شخصیتی مجدداً به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه های آزمایشی، در 8 جلسه 2 ساعته از کارتون درمانی، در خلال 8 هفته شرکت کردند و در پایان آموزش، برای بار دوم پرسشنامه های تیپ شخصیتی B و A ، مقیاس ارزیابی رابطه مادر– کودک را در پس آزمون کامل کردند. بعد از بررسی نمرات نتایج آزمون آماری "t" نشان داد کارتون درمانی تأثیر معناداری بر بهبود روابط مادر و کودک دارد. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاضر نشان داد که نوع شخصیت مادر A) و (B در افزایش یا کاهش روابط مادر و کودک تأثیر معناداری ندارد.

 

 

  دانلود  

 

 

 

 

 

    

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

 

 

 

مقالات مرتبط

.......................................................

 

مقاله پژوهشی

روانشناسی بالینی و شخصیت

خانواده پژوهی

 

 

 

 

 

کتاب های رایگان

.......................................................

 

کتاب کودک درون

کتاب زندان فرزندان

 کتاب شخصیت خودشیفته

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی  با ما

.......................................................

 

واتساپ : ۰۹۳۶۴۱۵۲۲۲۷

ایمیل ارتباط با ناشر : info@psychebooks.com

 

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد