Loading ...
close

مجله سلامت و مراقبت

logo

بررسی نقش واسطه‌ای عزت نفس در رابطه بین کژکاری جنسی با دلزدگی زناشویی مردان وابسته به مواد افیونی

 

نویسندگان: نادر اعیادی، محسن رسولی، علی نظری

کلید واژه ها: عملکرد جنسی، عزت نفس، دلزدگی زناشویی، معتادان مواد افیونی

 

چکیده
زمینه و هدف: اعتیاد مشکل چند وجهی است و از عوامل فردی و بین فردی متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از جنبه های مهم انسان که در افراد دچار اعتیاد تحت تاثیر قرار می گیرد، فعالیت های جنسی است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه ی بین کژکاری جنسی با دلزدگی زناشویی مردان وابسته به مواد افیونی انجام شد.
روش کار: طرح پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی معتادان مرد وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران در سال 1395 تشکیل دادند که از بین آن ها 215 نفر به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، شاخص بین المللی عملکرد نعوظی و پرسشنامه دلزدگی زناشویی پایینز مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (همچون ماتریس همبستگی و رگرسیون چندگانه) در SPSS-21  استفاده شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد که کژکاری جنسی به طور مستقیم بر دلزدگی زناشویی تاثیر نمی گذارد (006/0  = و 89/0 p>)، بلکه به طور مستقیم و با اثرگذاری بر عزت نفس باعث افزایش دلزدگی زناشویی می گردد  ( 102/0 =و001/0 (p< .

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر که نشان داد عزت نفس نقش واسطه ای مهمی در رابطه ی بین عملکرد جنسی با دلزدگی زناشویی دارد، بنابراین لازم است در مداخله های درمانی، خانواده درمانی و آموزش های خانواده توجه ویژه ای به عزت نفس صورت پذیرد.

 

 

  دانلود  

 

 

 

 

    

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

 

 

 

مقالات مرتبط

.......................................................

 

مقاله پژوهشی

روانشناسی بالینی و شخصیت

خانواده پژوهی

 

 

 

 

 

کتاب های رایگان

.......................................................

 

کتاب کودک درون

کتاب زندان فرزندان

 کتاب شخصیت خودشیفته

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی  با ما

.......................................................

 

واتساپ : ۰۹۳۶۴۱۵۲۲۲۷

ایمیل ارتباط با ناشر : info@psychebooks.com

 

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد