Loading ...
close

مقاله پژوهشی

logo

رابطه ویژگی های شخصیتی (برون گرایی- روان رنجوری) وحمایت اجتماعی با بهزیستی روان-شناختی زنان مبتلا به درد مزمن


نویسندگان: الهام فرجی، لیلا مقتدر، سامره اسدی مجره
کلید واژه ها: برونگرایی، روان رنجوری، حمایت اجتماعی، بهزیستی روانشناختی، درد مزمن


چکیده
زمینه و هدف
زندگی با درد مزمن، مستلزم تحمل فشارهای روانی و عاطفی بسیار قابل توجهی است. هدف از این پژوهش تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی (برون گرایی- روان رنجوری) و حمایت اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتا به درد مزمن کلینیک های تخصصی شهرستان رشت بود.
مواد و روش ها
طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ۱۳۹۶ درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های درد شهر رشت در سال سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو، حمایت اجتماعی فیلیپس و بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی برونگرایی و حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (01/0 P< ). بین روان رنجوری با بهزیستی روان شناختی همبستگی معکوس و معنادار وجود مزمن همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (01/0 P< ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای روان رنجوری، برون گرایی و حمایت اجتماعی در مجموع، 74 درصد از تغییرات بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند (01/0 P< ).  

نتیجه گیری
با برنامه ریزی های مدون در جهت افزایش حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به درد مزمن و تعدیل برخی  ویژگی های شخصیتی در آنها می توان سطح بهزیستی روان شناختی در این بیماران را ارتقا دارد.

 

 

  دانلود  

 

 

 

 

 

    

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

 

 

 

مقالات مرتبط

.......................................................

 

مقاله پژوهشی

روانشناسی بالینی و شخصیت

خانواده پژوهی

 

 

 

 

 

کتاب های رایگان

.......................................................

 

کتاب کودک درون

کتاب زندان فرزندان

 کتاب شخصیت خودشیفته

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی  با ما

.......................................................

 

واتساپ : ۰۹۳۶۴۱۵۲۲۲۷

ایمیل ارتباط با ناشر : info@psychebooks.com

 

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد