Loading ...
close

مقاله پژوهشی

logo

بررسی اثر مداخلات نوروفیدبک بر میزان کاهش رفتارهای پرخاشگری در نوجوانان


نویسندگان: دکتر معصومه بهبودی، سمیرا شاه آبادی، دکتر اکرم انصاری مقدم، نسترن احمدی، مرتضی شامحمدی
کلید واژه ها: نوروفیدبک، پرخاشگری، نوجوانان، مداخلات، آموزش


چکیده

زمینه و هدف
روانشناسان اجتماعی عمل پرخاشگرانه را رفتار آگاهانه ای تعریف می کنند که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. پرخاشگری تمایل نسبتا دائم به ابراز رفتارهای توام با پرخاش از سوی فرد درموقعیت های مختلف است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثر مداخلات نوروفیدبک بر میزان کاهش رفتارهای پرخاشگری در نوجوانان به انجام رسیده است.

روش بررسی
این پژوهش در چهارچوب یک طرح شبه آزمایشی به صورت (پیش آزمون و پس آزمون) با دو گروه آزمایش و کنترل با پرتوکل درمانی طراحی شده:t3-t4)   ساختارها و شبکه های ارتباطی پیچیده ای که در زیر کرتکس یا قشر مغز وجود دارد که به آن دستگاه لیمبیک یا کناری گفته می شود و نقش مهمی در هیجان ها و حافظه به عهده دارد(، بر روی ۳۰ نوجوان ۱۵- ۱۳ ساله با اختلال پرخاشگری که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، طی ۲۰ جلسه به مدت ۲ ماه و در هر هفته ۳ جلسه ی (۳۰ دقیقه ای) به اجرا رسیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری استفاده شده است، که پایایی ایرانی برای کل مقیاس (۸۲/۰) و روایی آن (۷۳/۰) گزارش شده است.


یافته ها
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در رابطه با خشم نشان می دهد که F محاسبه شده ۵۵/۱۴ از F جدول با معناداری ۰۱/۰ بزرگتر می باشد؛ بنابراین با اطمینان ۹۹/۰ می توان ادعا کرد که استفاده از روش نوروفیدبک باعث کاهش «خشم» می شود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در رابطه با پرخاشگری جسمانی نشان می دهد که F محاسبه شده ۵/۳۶ از F جدول با سطح معناداری ۰۱/۰ بزرگتر می باشد؛ بنابراین با اطمینان ۹۹/۰   می توان ادعا کرد که استفاده از روش نوروفیدبک باعث کاهش «پرخاشگری جسمانی» می شود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در رابطه با پرخاشگری کلامی نشان می دهد که F محاسبه شده ۷۷/۵ از F جدول با سطح معناداری ۰۱/۰ بزرگتر می باشد. بنابراین با اطمینان ۹۹/۰ می توان ادعا کرد که استفاده از نوروفیدبک باعث کاهش «پرخاشگری کلامی» می شود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در رابطه با خصومت نشان می دهد که F  محاسبه شده ۵/۳۶ از F جدول با سطح معناداری ۰۱/۰ بزرگتر می باشد. بنابراین با اطمینان ۹۹/۰ می توان ادعا کرد که استفاده از نوروفیدبک باعث کاهش «خصومت» می شود.

نتیجه گیری
نتایج بیان می کند که مداخله با پروتکل  (t3-t4)موجب کاهش رفتارهای پرخاشگری در نوجوانان می شود.

 

 

  دانلود  

 

 

 

 

 

    

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

 

 

 

مقالات مرتبط

.......................................................

 

مقاله پژوهشی

روانشناسی بالینی و شخصیت

خانواده پژوهی

 

 

 

 

 

کتاب های رایگان

.......................................................

 

کتاب کودک درون

کتاب زندان فرزندان

 کتاب شخصیت خودشیفته

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی  با ما

.......................................................

 

واتساپ : ۰۹۳۶۴۱۵۲۲۲۷

ایمیل ارتباط با ناشر : info@psychebooks.com

 

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد